Tukaram Abhanga – लहानपणी देगं देवा अभंग

संत तुकाराम यांचा सोप्या शब्दात लिहिलेला सुंदर अभंग.

लहानपणी देगं देवा।

मुंगी साखरेचा रवा ॥१॥

ऐरावत रत्न थो।

त्यासी अंकुशाचा मार ॥२॥

जया अंगी मोठेपण ।

तया यातना कठीण ॥३॥

तुका म्हणे बरवे जाण ।

व्हावे लहानाहून लहान ॥४॥

महापूरे झाडे जाती ।

तेथे लव्हाळ वाचती ॥५॥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.